All for Joomla All for Webmasters

Inscripció jugadors/es de Voleibol

DADES DE L’ESPORTISTA

CATSALUT


DADES DE CONTACTE


DOCUMENTS JUGADOR/A


EQUIP AL QUE S'INCRIU

SENIORJUVENILCADETINFANTIL


ORDRE DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

AUTORITZACIÓ BANCÀRIA
Autoritzo el cobrament de les quotes establertes al compte corrent a dalt indicat.

A - ALTRES CONSIDERACIONS
REBUTS RETORNATS: En cas de retornar els rebuts, el Club cobrarà les despeses de devolució.
REITERACIÓ I ACUMULACIÓ DE REBUTS
RETORNATS: La reiteració i l'acumulació de rebuts no pagats o retornats, poden constituir motiu per no poder participar de l'activitat. El Club comunicarà als pares o tutor legal les mesura acordada.
LESIÓ D’UN JUGADOR/A: En cas de lesió d'un jugador/a que la recuperació estimada sigui inferior a un trimestre, el Club seguirà girant les quotes corresponents. En el supòsit que la recuperació estimada sigui superior a un trimestre, prèvia petició dels pares o tutors legals, la Junta Directiva del Club estudiarà cada cas de forma particular.
SANCIONS: Qualsevol sanció federativa que sigui imputable al jugador/a serà repercutida mitjançant rebut bancari a la família corresponent.


B – BAIXA DE JUGADORS/ES
COMUNICACIÓ. La comunicació de les baixes dels jugadors/es s'han de fer mitjançant un correu electrònic enviat pels Pares o Tutor Legal del Jugador a l'adreça info@sdespanyol.com amb un mínim de 15 dies.

EFECTIVITAT. Un cop comunicada la baixa del jugador, el Jugador pagarà la quota corresponent al mes següent d'efectivitat de la baixa, i la del mes en curs en el cas que aquesta no hagi estat cobrada.


C - LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES
Queda assabentat/da que amb la signatura del present document, s'autoritza a publicar a la plana web i xarxes socials del Club, fotografies del seu fill/a, i altres imatges de les activitats organitzades el Club. Queda assabentat de la cessió al club de les dades, utilitzades segons la Llei de protecció de dades.ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS

Mitjançant la signatura del present document s'accepten les normes, informacions, consideracions, condicions i procediments del CLUB SECCIONS DEPORTIVES ESPANYOL i de la SECCIÓ DE VOLEIBOL, reflectides en aquest document.AUTORITZACIONS

Dades de Salut


Qui subscriu (i en cas de minoria d’edat, els seus pares/tutors) DECLARA que la jugadora: a) No pateix cap malaltia cardíaca ni/o respiratòria, ni de cap altre tipus que impedeixi o aconselli la no realització d’esports o de les activitats pròpies de la secció amateur a la que s’integra. b) No requereix cap tipus d’assistència ni/o vigilància mèdica específica, donat que no pateix actualment ni ha patit cap malaltia que requereixi tractament mèdic continuat. c) No pateix cap al·lèrgia ni intolerància alimentària ni/o a algun medicament o substància amb la que pugui entrar en contacte durant el desenvolupament de l’activitat esportiva. d) En cas de patir alguna malaltia o requerir algun tractament o vigilància especial, es farà constar seguidament:

Autorització de Salut

SEGUIMENT DE L’ESTAT DE SALUT I DE FORMA: Qui subscriu (i en cas de minoria d’edat, els seus pares/tutors) AUTORITZA al CLUB DE SECCIONS DEPORTIVES ESPANYOL, A LA SECCIÓ DE VOLEIBOL i, concretament als serveis mèdics que determini en cada moment l’esmentat Club, a fi i efecte de que: a) puguin realitzar a la jugadora totes aquelles proves mèdiques, analítiques i/o procediments d’avaluació que siguin necessaris i/o convenients per a fer el seguiment i control de l’estat de forma i de salut, així com per la verificació de la no ingestió de substàncies prohibides als esportistes. b) puguin comunicar a l’entrenador i/o cos tècnic de la secció els resultats i dades derivades de les proves i/o procediments, en cas que vulnerin la reglamentació vigent i/o puguin ser causa de la disminució significativa del rendiment del jugador. ASISTÈNCIA EN CAS D’URGÈNCIA: Qui subscriu (i en cas de minoria d’edat, els seus pares/tutors) AUTORITZA al CLUB DE SECCIONS DEPORTIVES ESPANYOL, A LA SECCIÓ DE VOLEIBOL i als membres que, en desenvolupament de les seves funcions tinguin sota el seu càrrec a la jugadora (ja siguin, entrenador, cos tècnic, etc.) per a que en cas d’urgència i/o accident pel qual la jugadora pateixi danys o necessiti assistència mèdica: a) autoritzin la pràctica de tots els protocols de primers auxilis que siguin necessaris per a preservar la salut del jugador. b) autoritzin o portin a terme directament, segons el cas, el desplaçament del jugador al centre sanitari més proper o que millor garanteixi les seves condicions de salut i/o assistència urgent. c) en cas d’urgència imminent en la que existeixi risc vital, autoritzin la intervenció mèdica que, objectivament, i segons els criteris mèdics siguin necessària per a mantenir la vida del jugador. En tot cas, les anteriors autoritzacions seran operatives sempre i quan amb caràcter previ a ser efectives, s’hagi trucat als telèfons de contacte mes a dalt facilitats per a traslladar la incidència i no hagi estat possible contactar.

AUTORITZACIÓ SOBRE ELS DRETS D’IMATGE

Coneixent les característiques de l’activitat, com a responsable legal de la persona inscrita, em faig responsable dels desperfectes que pugui ocasionar, i per a que així consti firmo el present document verificant totes les dades reflectides en el mateix.

Agraïm la vostra confiança i us donem la benvinguda junt amb una afectuosa salutació.

Síguenos

Email: info@sdespanyol.com Tel/Whatsapp: 605 358 614

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. Política Cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies